- 
Bengali
 - 
bn
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Slovak
 - 
sk
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs

Ubytovací řád

RYKOL Group s.r.o.,

Milíčova 3884/9,695 01 Hodonín – provozovatel

IČO: 42293448 DIČ: CZ42293448

 

 Ubytovna Hodonín

UBYTOVACÍ   ŘÁD

 1. Po příchodu do ubytovny se host prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem): bez dokladu nemůže být host ubytován.
 2. Ubytování probíhá od 13,00 hod do 16,00 hod. V jinou dobu mohou být hosté ubytování po předchozí domluvě.
 3. Cenu za ubytování platí host při on-line rezervaci nebo při příjezdu dle platného ceníku, po zaplacení obdrží klíč od pokoje, chodby a hlavního vchodu.
 4. Ve všech vnitřních prostorách ubytovny (na všech pokojích, chodbách i ve společné hale) platí přísný zákaz kouření. Koření je povoleno ve venkovním prostoru – dvůr.
 5. Není dovoleno přemísťování zařízení bez souhlasu vedení ubytovny a jakékoliv zásahy do elektrické sítě.
 6. Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty vlastní elektrické  spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holící a masážní strojky, vysoušeč  vlasů apod.), dále osobní počítače a nabíječky kamer a mobilních telefonů. Nejsou povoleny vařiče, rychlovarné konvice, přímotopy, výjma spotřebičů, které jsou součástí pokojů a společných prostor  kuchyň.
 7. Ubytovna neposkytuje stravování.
 8. Od našich hostů očekáváme, že budou udržovat čistotu v ubytovně i jeho okolí a chovat se šetrně k jeho zařízení.
 9. Děti není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách ubytovny, rodiče nebo dohlížející osoba nesou plnou odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti zejména na strmém schodišti.
 10. Provozovatel ubytovny neručí za věci vnesené hostem do ubytovny a za škodu na odložených věcech (klenoty, peníze a jiné cennosti).
 11. Psi a jiná drobná zvířata v ubytovně neubytováváme.
 12. V době od 22:00 hod do 7:00 hodin jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční klid. I v denní době je samozřejmostí ohleduplné chování k ostatním hostům.
 13. Při odchodu z pokoje host uzavře okna, vodovodní kohoutky a zhasne světla, uzamkne pokoj.
 14. Ubytovna standartně neposkytuje službu denního úklidu pokoje či denní výměny ručníků, při delších pobytech je však průběžný úklid možný dle dohody.
 15. Škody způsobené na majetku ubytovny je host povinen ohlásit u vedoucího ubytovny a uhradit je. Za pronajatý pokoj ručí ubytovaná osoba v plné výši od doby převzetí klíčů od pokoje až do doby převzetí pokoje pronajímatelem (nikoli pouze do doby vácení klíčů). V případě skupiny je zodpovědná osoba ta, která provedla rezervaci.
 16. Při ukončení pobytu pokoj předá pověřené osobě do 10:00 hodin, není – li předem domluveno jinak, a odevzdá klíč- při ztrátě klíčů, bude požadována úhrada 1.000,- Kč. V případě, že host ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, vyhrazuje si  ubytovna právo věci hosta vyklidit za přítomnosti dvou zástupců ubytovny a uschovat aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci. V takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu.
 17. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má vedení ubytovny právo od dohody o poskytnutí ubytovací služby  odstoupit před uplynutím dohodnuté doby. Host přijetím ubytování souhlasí  s dodržováním tohoto Ubytovacího řádu se všemi jeho podmínkami a sankcemi.
 18. Zpracování osobních údajů.
 • Ubytovatel zpracovává osobní údaje pro účely uzavření a správy smlouvy a    realizaci dodávky služeb, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem hosta za účelem vylepšení služeb a nabídky ubytovatele, pro marketingové účely  vč. Zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. Jiným účelem, ke kterému udělil host souhlas.
 • Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a o souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji ubytovatelem zveřejněných na www.ubytovnahodonin.cz, ve kterých  je uvedeno, jakým způsobem ubytovatel nakládá s osobními údaji hosta, jaké informace o hostovi ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává.
 • Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv hosta v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat. 18.3 V souvislosti se zpracováním osobních údajů ubytovatel prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje.
 • V souladu s požadavky stanovenými právními předpisy.(ii) zajistil, aby se osoby  oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti, nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti:(ii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů: a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

 

v Hodoníně 6.5.2022                          Daniela Rybárová –  jednatelka

Máte dotaz? Napište nám

Na emaily odpovíme nejpozději do 24 hodin.  To že jste člověk prokažte výběrem ikony Vlajku.